Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου