Η τελευταία (επικαιροποιημένη) εγκύκλιος του υπουργείου σχετικά με τις άδειες των εκπαιδευτικών, είναι η Φ.351.5/43/67822/Δ1 / 5-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ).

Είδος ΆδειαςΔιατάξειςΧρονικό Διάστημα – Δικαιολογητικά
Κανονική άδειαΆρθρο 48 του Υ.Κ. 3528/2007Έως 10 εργάσιμες ημέρες εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης (κατά ημερολογιακό έτος).
Ειδική άδεια γάμουΆρθρο 50 του Υ.Κ.5 εργάσιμες ημέρες πριν ή μετά την τέλεση του γάμου.
Δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη γάμου
Ειδική άδεια θανάτουΆρθρο 50 του Υ.Κ.3 εργάσιμες ημέρες συνεχόμενα με το γεγονός έως β βαθμού.
Δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Άδεια πατρότηταςΆρθρο 27 του Ν. 4808/2021.Στον πατέρα εκπαιδευτικό άδεια 14 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γέννησης τέκνου.
Δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Άδεια για συμμετοχή σε δίκηΆρθρο 50 παρ. 1 του Υ.Κ. τελευταίο εδάφιο1 – 3 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης.
Δικαιολογητικά: Κλήση – βεβαίωση δικαστηρίου
Άδεια νοσήματοςΠαράγραφος 2 του Υ.Κ. και επιπλέον παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 4075/2012
Άρθρο 149, παρ. 3 του Ν. 4326/2017
(ΦΕΚ 107 / Α / 31.07.2016)
Έως 22 εργάσιμες ημέρες.
Οι εκπ/κοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο:
– απαιτεί μεταγγίσεις αίματος
– χρήζει περιοδικής νοσηλείας
Επίσης, όσοι εκπ/κοί έχουν τέκνο:
– με βαριά νοητική στέρηση
– με σύνδρομο Down (ανεξάρτητα εάν χρήζει ή όχι περιοδικής νοσηλείας)
και γονείς τέκνων με Δ.Α.Δ. (ανήλικα, αλλά και ενήλικα εφόσον δεν εργάζονται)
Δικαιολογητικά:
– Γνωμάτευση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
– Γνωμάτευση δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή παιδοψυχιατρικού τμήματος δημόσιου νοσοκομείου (Δ.Α.Δ.)
Άδεια αναπηρίαςΆρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 3528/20076 εργάσιμες ημέρες επιπλέον της άδειάς τους σε υπαλλήλους με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
Διοικητικοί: 25 ημέρες + 6 ημέρες
Εκπαιδευτικοί: 10 ημέρες + 6 ημέρες
Δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό από τα ΚΕ.Π.Α.
Άδεια αιμοδοσίαςΆρθρο 50 παρ. 5 του Ν. 3528/20072 εργάσιμες ημέρες πέραν της ημέρας αιμοδοσίας.
Δικαιολογητικά: Βεβαίωση αιμοληψίας
Άδεια μητρότηταςΆρθρο 52 του Υ.Κ. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3801/2009
Άδεια κύησης2 μήνες (60 ημ.)
Δικαιολογητικά: Ιατρική γνωμάτευση με ΠΗΤ
Άδεια παράτασης κύησηςΣε περίπτωση μεταγενέστερου τοκετού από την ΠΗΤ
Δικαιολογητικά:
Ιατρική γνωμάτευση με ΠΗΤ
Ιατρική γνωμάτευση με πραγματική ημερομηνία τοκετού
Άδεια λοχείας3 μήνες (90 ημ.)
α. Σε περίπτωση δίδυμης κύησης: + 1 μήνα
β. Σε περίπτωση τρίδυμης κύησης: + 2 μήνες
γ. Σε περίπτωση 4ου παιδιού και άνω: + 2 μήνες
Δικαιολογητικά:
Ληξιαρχική πράξη γέννησης ΠΗΤ
Ιατρική βεβαίωση με πραγματική ημερομηνία
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχέςΆρθρο 52 του Υ.Κ. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3801/2009Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη ειδικής θεραπείας χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας μετά την εξάντληση της αναρρωτικής και μέχρι την έναρξη της άδειας κύησης.
Δικαιολογητικά: Βεβαίωση γιατρού και διευθυντή γυναικολογικής κλινικής ή δημοσίου νοσοκομείου
Εννεάμηνη άδεια ανατροφήςΆρθρο 53 παρ. 2-5 του Υ.Κ.9 μήνες (270 ημέρες) για ανατροφή παιδιού έως 4 ετών, σε περίπτωση που δεν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου.
α. Σε περίπτωση δίδυμης κύησης: + 6 μήνες
β. Σε περίπτωση τρίδυμης κύησης: + 6 μήνες + 6 μήνες
Δικαιολογητικά:
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου και ότι ο σύζυγος δημόσιος υπάλληλος δεν θα κάνει χρήση της άδειας.

(Ο πατέρας εκπ/κός του οποίου η σύζυγος δεν εργάζεται δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής)
Τρίμηνη άδειαΆρθρο 53 παρ.1 του Υ.Κ. τελευταίο εδάφιο90 ημερών. Σε περίπτωση γέννησης 3ου παιδιού μπορεί να χορηγηθεί:
α) Αμέσως μετά την άδεια λοχείας ή
β) Αμέσως μετά την άδεια ανατροφής ή
γ) Με την έναρξη του σχολικού έτους
Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγηθεί έως τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του τέκνου.
Η αίτηση για την χορήγηση της άδειας θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της.
Αποτελεί μέρος της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου (έως 3 έτη).
Μειωμένο ωράριοΆρθρο 53 του Υ.Κ. παρ.2 και άρθρο 13 παρ.8 του Ν. 1566/1985Εάν δεν κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής μπορεί να επιλέξει την μείωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου κατά 2 ώρες την εβδομάδα με παράλληλη απαλλαγή από τις πρόσθετες υπηρεσίες, εφόσον το παιδί είναι ηλικίας έως 2 ετών.
Άδεια για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσηςΆρθρο 53 παρ. 6 του Υ.Κ.– Έως 4 ημέρες το χρόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν 1 παιδί.
– Έως 5 ημέρες το χρόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν 2 ή περισσότερα παιδιά που παρακολουθούν μαθήματα στην ίδια βαθμίδα.
– Έως 6 ημέρες το χρόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν 2 παιδιά ή περισσότερα παιδιά που παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετική βαθμίδα.
Η άδεια χορηγείται καταρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ημέρα
Δικαιολογητικά:
Βεβαίωση φοίτησης
– Υπεύθυνη Δήλωση συζύγου για μη-χρήση της άδειας
Άδεια εξετάσεωνΆρθρο 60 του Υ.Κ. όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4590/2019 ΦΕΚ 17/Α/7-2-2019Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο (2) ημερών
Δικαιολογητικά:
Βεβαίωση παρουσίασης από την σχολή
– Βεβαίωση φοίτησης
Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγουςΆρθρο 59 του Υ.Κ.Μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.
Δικαιολογητικά: Βεβαίωση παρουσίασης
Άδεια αιρετών ΟΤΑΆρθρα 93, 182, 183 του Ν. 3852/2010
Άρθρο 58 του Ν. 3966/2011
Άρθρο 7 του Ν. 4071/2012
Ανάλογα με το αξίωμά τους χορηγείται ειδική άδεια ή απαλλαγή για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας τους.
Συνδικαλιστική άδειαΝ. 4472/2017
Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
– Έως 5 ημέρες το μήνα εάν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 500.
Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
– Στον πρόεδρο έως 15 ημέρες το μήνα εάν τα μέλη του είναι λιγότερα από 1500 και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 1500.
– Στον γενικό γραμματέα έως 15 ημέρες το μήνα εάν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 10.000.
– Στον αντιπρόεδρο και ταμία έως 15 ημέρες το μήνα.
– Στα μέλη έως 9 ημέρες το μήνα ανεξαρτήτως αριθμού μελών.
Αναρρωτική άδειαΆρθρα 54, 55, 56 του Υ.Κ. όπως αντικαταστάθηκαν από τον Ν. 4210/2013 ΦΕΚ 254 Α’Βραχυχρόνιες αναρρωτικές
– Έως 8 ημέρες με γνωμάτευση γιατρού (κατά ημερολογιακό έτος).
2 ημέρες εκ των οποίων με υπεύθυνη δήλωση αλλά όχι συνεχόμενη.
– Πέραν των 8 ημερών κατ’ έτος ο υπάλληλος προσέρχεται στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή
ΕΚΤΟΣ
Α. Νοσηλεία 7 ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο και γνωμάτευση Δ/ντη Δημόσιου Νοσοκομείου.
Β. Χειρουργική επέμβαση σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.
SOS – ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
– Δεν παραπέμπεται ο υπάλληλος, (μετά από αργία ή πριν ή ενδιάμεσα) στην Υγειονομική Επιτροπή. Εφόσον παραπέμπεται στην Υγειονομική Επιτροπή η ιατρική γνωμάτευση πρέπει να είναι η πρωτότυπη.
-Δικαιούται τόσους μήνες όσα είναι τα έτη υπηρεσίας του αφαιρούμενης της αναρρωτικής άδειας που έχει λάβει την τελευταία πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες.
Άδεια άνευ αποδοχώνΆρθρα 51, 53 του Υ.Κ. Άρθρο 16 περ. Ε του Ν. 1566/1985Α. Έως 1 μήνα, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν χορηγείται από τον Δ/ντή εκπαίδευσης χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.
Β. Έως 3 έτη συνολικά χορηγείται από τον Περιφερειακό Δ/ντή ύστερα από γνωμοδότηση του ΑΠΥΣΠΕ.
Γ. Έως 5 έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 5 έτη σε εκπ/κό που αποδέχεται θέση σε Ευρωπαϊκή ένωση χορηγείται από το ΑΠΥΣΠΕ.
Δ. Έως 6 έτη συνεχώς ή τμηματικώς, εκπαιδευτικός του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε Ελληνική Υπηρεσία του Δημοσίου χορηγείται από το ΑΠΥΣΠΕ.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ.
Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνουΆρθρο 51 παρ.2 του Υ.Κ. όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011Στους γονείς εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών έως 3 έτη, υποχρεωτικά και χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού έως και 6 ετών, χορηγείται από τον Δ/ντη εκπαίδευσης.
Η άδεια χορηγείται συνεχόμενα και όχι τμηματικά μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
Άδεια ασθένειας τέκνουΆρθρο 31 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 τ.Α΄/2016)– Άδεια 4 ημερών (για υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα)
– Άδεια 7 ημερών (για τρίτεκνους υπαλλήλους)
– Άδεια 10 ημερών (για πολύτεκνους υπαλλήλους)
– Άδεια 8 ημερών (για μονογονείς υπαλλήλους)
Δικαιολογητικά:
Ιατρική βεβαίωση
– Υπεύθυνη Δήλωση συζύγου για μη-χρήση της άδειας
Αθλητική άδειαΝ. 4479/2017

image_pdfimage_print