Οι “Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” ιδρύθηκαν με το άρθρο 56 του Ν.1566/1985, με το οποίο μετονομάστηκαν οι “Διευθύνσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης” (Ν.1304/1982) οι οποίες είχαν αντικαταστήσει τις “Επιθεωρήσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης” (Ν.309/1976).

Συγκεκριμένα, “Στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ιδρύεται Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων, των σχολείων ειδικής αγωγής, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και του προσωπικού τους”.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 4 του Ν.1304/1982: “Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης υπάγεται στο Νομάρχη, του οποίου εισηγητής είναι ο Προϊστάμενος αυτής”. Η ίδια νομοθεσία προέβλεπε επίσης την ίδρυση “Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”.

Το άρθρο 14, παρ. 29, περ. δ’ του Ν.2817/2000 ορίζει: “Οι διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών του άρθρου 56 του ν. 1566/1985 και του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 (ΦΕΚ 79 Α’), τα γραφεία φυσικής αγωγής του άρθρου 9 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 Α’) και τα γραφεία τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ασκούν τις αρμοδιότητες της περ. α’ της παρούσας παραγράφου υπό την ευθύνη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” με την περίπτωση ε’ ιδρύονται οι “Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” στην έδρα κάθε “Περιφέρειας”.

Το ανωτέρω επικυρώνει και το άρθρο 1, παρ. 1, περ. β’ του Ν.2986/2002, ενώ το άρθρο 3, παρ. 5 ορίζει: “Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ονομάζονται εφεξής Διευθυντές Εκπαίδευσης”.

Με το άρθρο 32 του Ν.4027/2011, καταργούνται τα “Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” και οι αρμοδιότητες καθώς και το προσωπικό το οποίο υπηρετεί σε αυτές, μεταφέρονται στις “Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” στις οποίες υπάγονταν, οι οποίες εδρεύουν πλέον στην έδρα κάθε “Περιφερειακής Ενότητας”.

image_pdfimage_print