Όλες οι αιτήσεις και τα έντυπα που καταθέτουν οι αναπληρωτές ΕΣΠΑ, όπως και οι αποφάσεις χορήγησης, πρέπει να φέρουν το ανάλογο λογότυπο στο υποσέλιδο (ή καθόλου λογότυπο αν ΠΔΕ) σύμφωνα με το ΕΡΓΟ/ΠΡΑΞΗ που προσλήφθηκαν.

Αναλυτικότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. Β’ της σχετικής εγκυκλίου:

Είδος ΆδειαςΔικαίωμα – ΠροϋποθέσειςΔικαιολογητικά – Απόφαση – Ενέργειες από Σχολική μονάδα
Κανονική άδειαΈως 7 εργάσιμες ημέρες ανά σύμβαση.
Υπάρχει οικονομική επίπτωση στην αποζημίωση της “μη ληφθείσας άδειας” που λαμβάνεται στη λήξη της σύμβασης. Το δικαίωμα αναπληρωτών με σύμβαση 3μηνη που ανανεώθηκε ως τη λήξη του σχολ. έτους είναι 7 ημ. συνολικά.
Αιτιολογημένη αίτηση – πριν τη χορήγηση.
Η Απόφαση εκδίδεται άμεσα.
Αναρτάται η αίτηση & η Απόφαση άμεσα στην πλατφόρμα INVOICES & καταχωρείται στο Myschool & ενημερώνονται τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης
Αναρρωτική με ιατρική γνωμάτευση από ιατρό ιδιώτη συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΠΥ ή δημόσιο
νοσοκομείο ή άλλη δημόσια δομή υγείας
ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έως 15 ημέρες είτε είναι συμβεβλημένος ο ιατρός, είτε όχι: διακεκομμένα ή συνεχόμενα (εφόσον συμπληρώθηκαν 10 ημέρες εργασίας από την έναρξη σύμβασης, διαφορετικά χορηγείται χωρίς να μισθοδοτείται).
1. Δεν υφίσταται αναρρωτική με Υ.Δ. στους
αναπληρωτές.
2. Αν η ιατρική γνωμάτευση από ιδιώτη ιατρό αναγράφει στη σφραγίδα “ιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΠΥ” (όχι μόνο “συμβεβλημένος” ή “πιστοποιημένος”) ή προέρχεται από δημόσιο νοσοκομείο/δημόσια δομή υγείας με πρωτόκολλο και στρογγυλή σφραγίδα, τότε δεν απαιτείται Υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ για να εκδοθεί Απόφαση χορήγησης.
Σημείωση: Αν η αναρρωτική είναι από 4 ημέρες και άνω, ο αναπληρωτής θα πρέπει να λάβει άμεσα από το τμήμα Αδειών την Υ.Δ. Εργοδότη του από την 4η ημέρα άδειας για να την καταθέσει μαζί με την πρωτότυπη ιατρική γνωμάτευση στο Τμήμα Παροχών του ΙΚΑ & να λάβει την επιδότηση για την οποία ενημερώνει κατόπιν το σχολείο
Προσοχή! ΜΟΝΟ όταν ο υπογράφων ιατρός είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΠΥ ή είναι δημ. Νοσηλευτικού ιδρύματος ισχύουν:

1) Από 1 ως 3 ημ.:
α) Αίτηση + πρωτότυπα δικαιολογητικά κατατίθενται στο σχολείο εντός 7 ημερών από την 1η ημέρα απουσίας ή μετά το εξιτήριο.
β) Η Απόφαση χορήγησης εκδίδεται & αναρτάται άμεσα μαζί με την αίτηση & την ιατρ. γνωμάτευση στην πλατφόρμα INVOICES & καταχωρείται στο Myschool.

2) Από 4 ως 15 ημ.:
α) Αίτηση + φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών.
κατατίθενται στο σχολείο εντός 7 ημερών από την 1η ημέρα απουσίας ή μετά το εξιτήριο.
β) Η Απόφαση χορήγησης εκδίδεται & αναρτάται άμεσα μαζί με την αίτηση & την ιατρ. γνωμάτευση στην πλατφόρμα INVOICES & καταχωρείται στο Myschool & ενημερώνονται τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης.
Αναρρωτική με ιατρική
γνωμάτευση από ιατρό ιδιώτη ή κλινική που ΔΕΝ
είναι συμβ/νοι με τον ΕΟΠΠΥ
ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έως 15 ημέρες είτε είναι συμβεβλημένος ο ιατρός, είτε όχι : διακεκομμένα ή συνεχόμενα (Εφόσον συμπληρώθηκαν 10 ημέρες εργασίας από την έναρξη σύμβασης, διαφορετικά χορηγείται χωρίς να μισθοδοτείται).
1) Δεν υφίσταται αναρρωτική με Υ.Δ. στους
αναπληρωτές
2) Έστω και για 1 ημέρα αναρρωτικής άδειας ή έως 3 ημέρες με ιατρική γνωμάτευση από ιατρό ιδιώτη που
δεν αναγράφει στη σφραγίδα του “ιατρός
συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΠΥ”, ο αναπληρωτής θα πρέπει να λάβει άμεσα από το τμήμα ΑΔΕΙΩΝ την Υ.Δ. Εργοδότη και μαζί με την πρωτότυπη ιατρική
γνωμάτευση να τα καταθέσει στο Τμήμα Παροχών για έγκριση στην Υγ/κή Επιτροπή του ΙΚΑ που ανήκει.
3) για 4 ημέρες αναρρωτική και ως 15 ημέρες με ιατρική γνωμάτευση από ιατρό ιδιώτη που δεν αναγράφει στη σφραγίδα του “ιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΠΥ”, ο αναπληρωτής πάλι θα πρέπει να λάβει άμεσα από το τμήμα του ΑΔΕΙΩΝ την Υ.Δ. Εργοδότη και μαζί με την πρωτότυπη ιατρική γνωμάτευση να τα καταθέσει στο Τμήμα Παροχών για έγκριση στην Υγειον/κή Επιτροπή του ΙΚΑ που ανήκει και να λάβει την επιδότηση για την οποία ενημερώνει κατόπιν το οικον. τμήμα του ΕΣΠΑ & σχολείο.
4) Άνω των 15 ημερών αναρρωτική άδεια, ο εργοδότης παύει να μισθοδοτεί και ο αναπληρωτής πληρώνεται μόνο από το ΙΚΑ.
Η αίτηση και φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται εντός 7 ημερών από την 1η ημέρα απουσίας ή μετά το εξιτήριο.
1) ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ & ΔΕΝ αναρτάται Απόφαση χορήγησης χωρίς την έγκριση “απόφαση επιδότησης ασθενείας” της Υγειον. Επιτροπής του ΙΚΑ ασχέτως των ημερών άδειας.
2) Ενημερώνεται άμεσα το Οικον. Τμήμα της Διεύθυνσης.
3) Αφού κατατεθεί από τον αναπληρωτή η έγκριση απόφαση επιδότησης ασθενείας της Υγειον. Επιτροπής του ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) στο σχολείο, τότε και μόνο τότε εκδίδεται η Απόφαση αναρρωτικής άδειας και τότε αναρτάται μαζί με την αίτηση, την ιατρ. γνωμάτευση, την “απόφαση επιδότησης ασθενείας” του ΙΚΑ στην πλατφόρμα INVOICES & καταχωρείται στο Myschool & ενημερώνονται τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης.
Άδεια αιμοδοσίαςΗ αιμοληψία θα πρέπει να γίνει μετά την έναρξη της σύμβασης.
1) 1 ημέρα αιμοληψίας +2 εργάσιμες ημέρες (ανώτατο όριο 6 αιμοληψίες ή παροχές αιμοπεταλίων ανά σύμβαση).
2) Οι 2 εργάσιμες ημέρες πέραν της ημέρας αιμοδοσίας μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με την ημέρα αιμοδοσίας είτε οποτεδήποτε μέσα.
στο χρονικό διάστημα της σύμβασης.
3) Η άδεια αιμοδοσίας δίνεται σε συνεννόηση με τον Διευθυντή/-ντρια της σχολικής μονάδας ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Η αίτηση προγενέστερη της άδειας.
1) Η απόφαση εκδίδεται μόνο εφόσον κατατεθεί βεβαίωση αιμοδοσίας, η οποία εκτός από το όνομα και την υπογραφή του ιατρού θα πρέπει να φέρει και στρογγυλή σφραγίδα.
2) Αναρτάται η αίτηση, η βεβαίωση αιμοδοσίας (και για την άδεια των 2 ημερών) & η Απόφαση στην πλατφόρμα INVOICES & καταχωρείται στο Myschool & ενημερώνονται τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης.
Άδεια πατρότηταςΣτον πατέρα εκπαιδευτικό άδεια 14 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γέννησης τέκνου.
Άρθρο 27 του Ν. 4808/2021.
Δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Άδεια γάμου5 εργάσιμες ημέρες αμέσως πριν ή μετά την τέλεση του γάμου και όχι σε άλλη χρονική περίοδο.Η αίτηση προγενέστερη της άδειας.
1) Η απόφαση εκδίδεται μόνο όταν κατατεθεί Ληξιαρχική πράξη γάμου.
2) Αναρτάται η αίτηση, η Ληξιαρχική πράξη & η Απόφαση στην πλατφόρμα INVOICES & καταχωρείται στο Myschool & ενημερώνονται τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης.
Άδεια πένθους2 εργάσιμες ημέρες αμέσως μετά το γεγονός. Η άδεια χορηγείται σε περίπτωση θανάτου συγγενών εξ αίματος (συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών), αλλά για τους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό.Η αίτηση προγενέστερη ή την ίδια ημέρα της άδειας.
1) Η απόφαση εκδίδεται μόνο εφόσον κατατεθεί Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
2) Αναρτάται η αίτηση, η Ληξιαρχική πράξη & η Απόφαση στην πλατφόρμα INVOICES & καταχωρείται στο Myschool & ενημερώνονται τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης.
Παράσταση σε δίκη (άδεια ανυπαίτιου κωλύματος)Χορηγείται άδεια για παράσταση σε δίκη (λόγω ανυπαίτιου κωλύματος).
Οι ημέρες άδειας αφαιρούνται από τις 15 ημ. αναρρωτικής άδειας που δικαιούνται οι αναπληρωτές
Η αίτηση προγενέστερη της άδειας & η κλήση.
1) Η απόφαση εκδίδεται μόνο όταν κατατεθεί η βεβαίωση παράστασης στο δικαστήριο.
2) Αναρτάται η αίτηση, η κλήση, η βεβαίωση δικαστηρίου, η Απόφαση στην πλατφόρμα INVOICES & καταχωρείται στο Myschool & ενημερώνονται τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης.
Άδεια κύησης – λοχείας
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Η συνολική διάρκεια της άδειας κύησης & λοχείας είναι 119 ημέρες, δηλαδή 56 ημέρες πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και 63 ημέρες μετά.
Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται πριν την ημερομηνία που αρχικά είχε πιθανολογηθεί οι ημέρες μεταφέρονται, ώστε ο συνολικός χρόνος για την μητρότητα να μην υπολείπεται των 119 ημερών.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για διαβίβαση στη Δ/νση ή απευθείας κατάθεση στη Δ/νση.

α) Άδεια κύησης 56 ημ. (κατάθεση περίπου 10 ημ. πριν την έναρξη της άδειας και λαμβάνει βεβαίωση εργοδότη από το τμήμα ΑΔΕΙΩΝ της Διεύθυνσης ώστε να επιδοτηθεί από το ΙΚΑ):
1. Αίτηση.
2. Ιατρική γνωμάτευση από ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΠΥ ή δημ. Δομή Υγείας για την πιθανή ημερομηνία τοκετού (ΠΗΤ).
3. Απόφαση επιδότησης κύησης του ΙΚΑ.

β) Άδεια λοχείας (κατάθεση μετά την έξοδο από την κλινική/νοσοκομείο):
1. Αίτηση.
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
3. Απόφαση επιδότησης λοχείας του ΙΚΑ.
Άδεια ανατροφής τέκνου ή χρήση μειωμένου
ωραρίου

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Άδεια ανατροφής τέκνου: 3 μήνες και 15 ημέρες με αποδοχές.
1) Χορηγείται μόνο στις μητέρες αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και σε συνέχεια αυτής.
2) Η άδεια ανατροφής δεν διακόπτεται, δεν χορηγείται τμηματικά.
Μειωμένο διδακτικό ωράριο: 2 ώρες/ εβδ.
Αντί της άδειας ανατροφής 3,5 μηνών δύναται η μητέρα αναπληρώτρια να κάνει χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου 2 ωρών εβδομαδιαίως μέχρι το τέκνο να γίνει 2 ετών (με τα ίδια αντίστοιχα δικαιολογητικά με αυτά της άδειας ανατροφής).
Απαραίτητα δικαιολογητικά για διαβίβαση στη Δ/νση:
Άδεια ανατροφής/μειωμένου ωραρίου (κατάθεση περίπου 15ημ. πριν τη λήξη της άδειας λοχείας ή στην έναρξη της σύμβασης-εφόσον δικαιούται):
1. Αίτηση.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (3μηνου).
3. Υπεύθυνη δήλωση του συζύγου στην οποία να δηλώνει ότι δεν κάνει παράλληλη χρήση καμίας
διευκόλυνσης ανατροφής για το ίδιο τέκνο.
4. Υπεύθυνη δήλωση της αναπληρώτριας για μη χρήση μειωμένου ωραρίου(για την αίτηση άδειας ανατροφής)/ή άδειας ανατροφής (για την αίτηση μειωμένου ωραρίου).
Άδεια φοιτητική – εξετάσεων
ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η άδεια χορηγείται με ανώτερο τις 2 εργάσιμες ημέρες για κάθε μέρα εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο ή ορκωμοσία πτυχίου ή συνάντηση με τον επιβλέποντα καθηγητή για εκπόνηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού-και όχι για ημέρα μετά την εξέταση/συνάντηση. Μπορεί να ληφθεί την ημέρα εξέτασης και μια εργάσιμη ακριβώς πριν. Αν η εξέταση είναι Σαβ/κο, μπορεί να λάβει Πέμπτη & Παρασκευή. Ισχύει για φοιτητές που σπουδάζουν έως και 2 εξάμηνα μετά την υποχρεωτική διάρκεια για την απόκτηση πτυχίου.

1) Έως 14 εργάσιμες ημέρες για σύμβαση 12μηνών, έτσι, υπολογίζουμε το δικαίωμα άδειας με την “απλή μέθοδο των τριών”.

2) όταν το αποτέλεσμα της πράξης είναι δεκαδικός από 0,50 και άνω λαμβάνει 1ημέρα άδειας επιπλέον.

Έτσι :

1. π.χ. ΕΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ 01-09-2020 ΕΩΣ 21-06-2021, δηλ. σύμβαση 9 μηνών & 21 ημερών, τότε υπολογίζεται σε αναλογία: 14/12 x 9+21/30=11,2
Δηλ. έχει δικαίωμα να λάβει σύνολο 11 ημέρες άδεια εξετάσεων έως 21-06-2021

2. π.χ. ΕΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ 24-09-2020 ΕΩΣ 21-06-2021, δηλ. σύμβαση 8μηνών & 28 ημερών, τότε υπολογίζεται σε αναλογία: 14/12 x 8+28/30=10,42
Δηλ. έχει δικαίωμα να λάβει σύνολο 10 ημέρες άδεια εξετάσεων έως 21-06-2021
Η αίτηση προγενέστερη της άδειας
1) Η απόφαση εκδίδεται μόνο εφόσον κατατεθεί βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις ή συνάντησης.
2) Αναρτάται η αίτηση, η βεβαίωση πανεπιστημίου & η Απόφαση στην πλατφόρμα INVOICES & καταχωρείται στο Myschool & ενημερώνονται τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης.
Γονική άδεια για παρακολούθηση
σχολικής επίδοσης

ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αναπληρωτές με τέκνα που φοιτούν στην Α/θμια & Β/θμια εκπ/ση (και για το Νηπιαγωγείο) δικαιούνται γονική άδεια για το τρέχον σχολικό έτος σε αναλογία
με βάση τη διάρκεια της σύμβασής τους (η άδεια μπορεί να μοιραστεί και με τους συζύγους).
1) Δεν λαμβάνονται συνεχόμενα γονικές άδειες.
2) Υπολογίζουμε το δικαίωμα άδειας με την “απλή μέθοδο των τριών”.
3) Όταν το αποτέλεσμα της πράξης είναι δεκαδικός από 0,50 και άνω λαμβάνει 1 ημέρα άδειας επιπλέον.

Για σύμβαση 12 μηνών δικαιούνται σε σύνολο:
α) 4 ημέρες για ένα τέκνο.
β) 5 ημέρες για 2 τέκνα και άνω.
γ) 6 ημέρες για 2 τέκνα και άνω που. φοιτούν σε διαφορετική βαθμίδα εκπ/σης.

Έτσι, π.χ. ΕΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ 01-09-2020 ΕΩΣ 21-06-2021, δηλ. σύμβαση 9 μηνών & 21 ημερών και έχει 1 τέκνο, τότε υπολογίζεται σε αναλογία: 4/12x 9+21/30 = 3,23 ή 4 x 9,7 /12 = 3,23 δηλ. έχει δικαίωμα να λάβει σύνολο 3 ημέρες γονική άδεια έως 21-06-2021.
Η αίτηση προγενέστερη της άδειας.
Η απόφαση εκδίδεται μόνο εφόσον κατατεθούν:
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1) Βεβαίωση του σχολείου του τέκνου στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία & το όνομα του αναπληρωτή που ενημερώθηκε.
2) Υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου με την οποία θα δηλώνει ότι από 1/9/20 έως σήμερα δεν έκανε χρήση γονικών αδειών ή αν έκανε, θα αναφέρει ποιες μέρες πήρε γονική άδεια ή ότι παραχωρεί όλο το δικαίωμα χρήσης της άδειας στη/στον σύζυγο.

Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, η άδεια χορηγείται στο γονέα που έχει την επιμέλεια του τέκνου. Απαραίτητη η προσκόμιση δικαστικής απόφασης επιμέλειας τέκνου.

Αναρτάται η αίτηση, η βεβαίωση ενημέρωσης από το σχολείο, η Υ.Δ. συζύγου & η Απόφαση στην πλατφόρμα INVOICES & καταχωρείται στο Μyschool & ενημερώνονται τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης.
Ασθένειας τέκνου με αποδοχές
ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι γονείς αναπληρωτές με ανήλικα τέκνα
δικαιούνται άδεια για ασθένεια τέκνου τους, σε αναλογία της σύμβασης, για χρήση συνεχόμενη ή μη.
Υπολογίζουμε το δικαίωμα άδειας με την “απλή μέθοδο των τριών”.

Για σύμβαση 12μηνών δικαιούνται σε σύνολο:
1) 4 ημέρες για έως 2 τέκνα
2) 7 ημέρες για 3 τέκνα
3) 10 ημέρες για πολύτεκνους
4) 8 ημέρες για μονογονείς
Η αίτηση την ημέρα της άδειας ή μεταγενέστερη.

1) Δικαιολογητικά: ιατρική γνωμάτευση του γιατρού του τέκνου που συστήνει και τις ημέρες φροντίδας του τέκνου από το γονέα, & πιστοπ. οικ. κατάστασης.

2) Η Απόφαση εκδίδεται άμεσα & αναρτάται μαζί με την αίτηση, την ιατρ. Γνωμ/ση & το πιστοπ. οικογ. κατάστασης στην πλατφόρμα INVOICES & καταχωρείται στο Μyschool & ενημερώνονται τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης.
Επιμορφωτική άδεια
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Χορηγείται άδεια μικρής χρονικής διάρκειας κατά περίπτωση συμμετοχής σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.Απαραίτητα δικαιολογητικά για διαβίβαση στη Δ/νση:
1. Αίτηση προγενέστερη της άδειας.
2. Θετική (ή αρνητική) εισήγηση του Δ/ντή σχολείου.
3. Βεβαίωση συμμετοχής(μεταφρασμένη αν είναι ξενόγλωσση) – κατατίθεται κατόπιν.

Η Απόφαση εκδίδεται μόνο εφόσον κατατεθεί βεβαίωση συμμετοχής.
ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ για
ανατροφή τέκνου

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Έως 4 μήνες σε σύνολο για όλη την υπηρέτηση για τέκνο έως 8 ετών (Ν.4075/12) & αποτελεί ατομικό δικαίωμα, με χορήγηση εφάπαξ ή τμηματικά σε πολλές συμβάσεις.

Χορηγείται εφόσον:
α) έχουν χορηγηθεί οι υπόλοιπες διευκολύνσεις για ανατροφή τέκνου με αποδοχές, και
β) υπάρχει προϋπηρεσία 12μηνών τουλάχιστον στο ΥΠΑΙΘ

Χορηγείται με σειρά προτεραιότητας.
Έως 4 μήνες σε σύνολο για όλη την υπηρέτηση για τέκνο έως 8 ετών (Ν.4075/12) & αποτελεί ατομικό δικαίωμα, με χορήγηση εφάπαξ ή τμηματικά σε πολλές συμβάσεις.

Χορηγείται εφόσον:
α) έχουν χορηγηθεί οι υπόλοιπες διευκολύνσεις για
ανατροφή τέκνου με αποδοχές
β) υπάρχει προϋπηρεσία 12μηνών τουλάχιστον
στο ΥΠΑΙΘ

Χορηγείται με σειρά προτεραιότητας.
Ειδική άδεια νοσήματος ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 47 του Ν. 4674/2020.Έως 22 εργάσιμες ημέρες.
Οι εκπ/κοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο:
– απαιτεί μεταγγίσεις αίματος
– χρήζει περιοδικής νοσηλείας
Επίσης, όσοι εκπ/κοί έχουν τέκνο:
– με βαριά νοητική στέρηση
– με σύνδρομο Down (ανεξάρτητα εάν χρήζει ή όχι περιοδικής νοσηλείας)
και γονείς τέκνων με Δ.Α.Δ. (ανήλικα, αλλά και ενήλικα εφόσον δεν εργάζονται)
Δικαιολογητικά:
– Γνωμάτευση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
– Γνωμάτευση δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή παιδοψυχιατρικού τμήματος δημόσιου νοσοκομείου (Δ.Α.Δ.)
Ειδική άδεια αναπηρίας ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, δικαιούνται, κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους, ειδική άδεια με αποδοχές 6 εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας.Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση.
2. Πιστοποιητικό από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το πιστοποιητικό.

Η Απόφαση εκδίδεται άμεσα & αναρτάται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα INVOICES & καταχωρείται στο Μyschool & ενημερώνονται τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης.
Άδεια νοσηλείας τέκνου χωρίς αποδοχέςΣτο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του εργαζόμενου, χορηγείται γονική άδεια νοσηλείας, και μέχρι την ηλικία των 18 ετών αυτού συμπληρωμένων, χωρίς αποδοχές, για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα εργάσιμων ημερών κατ’ έτος.Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Αίτηση.
2. Ιατρική Γνωμάτευση.
3. Πιστοποιητικό Οικ. Κατάστασης.

Η Απόφαση εκδίδεται άμεσα & αναρτάται μαζί με την αίτηση, την ιατρ. Γνωμ/ση & το πιστοπ. οικογ. κατάστασης στην πλατφόρμα INVOICES & καταχωρείται στο Μyschool & ενημερώνονται τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης.
Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειεςΣύμφωνα με το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές 6 εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις.

Επίσης, γονέας με τρία παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια 8 εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω των αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα ετών συμπληρωμένων, εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Αίτηση.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

Η Απόφαση εκδίδεται άμεσα & αναρτάται μαζί με την αίτηση, το πιστοπ. οικογ. κατάστασης στην πλατφόρμα INVOICES & καταχωρείται στο Μyschool & ενημερώνονται τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης.
image_pdfimage_print