Τοποθετήσεις αναπληρωτών 30/10/2023

Οι προσλαμβανόμενοι/νες στις 30-10-2023, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία  από την Πέμπτη 02-11-2023 έως την Παρασκευή 03-11-2023 απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης προσκομίζοντας στον Διευθυντή/Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης.

Ιδιαίτερη προσοχή  στη σύναψη ψηφιακής σύμβασης.

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών  και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενος, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή. Δεν θα αποχωρούν αναπληρωτές από τις σχολικές μονάδες εάν δεν γίνει η σύναψη ψηφιακής σύμβασης . Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.