Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων – Οδηγίες  για την Προκήρυξη 10 θέσεων εποχικού προσωπικού- ΣΟΧ 1/2023