Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση της κενής θέσης του/της Διευθυντή/ντριας του Δημοτικού Σχολείου Ν. Πόρων

Οι υποψήφιοι/ες Διευθυντές/ντριες μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ή στο email: mail@dipe.pie.sch.gr , εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (παράγραφος 1 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021 ΦΕΚ Α’ 136), ήτοι από την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023 και ώρα 08:00 έως την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023 και ώρα 24:00.