Προθεσμία για αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης εντός του ΠΥΣΠΕ Πιερίας

Καλούμε
Τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/1996 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/1997, να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση για αμοιβαία μετάθεση εντός του ΠΥΣΠΕ Πιερίας, από την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 έως και την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, στο mail@dipe.pie.sch.gr.
Οι προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων αναφέρονται στην με αριθμ.144421/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιο με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022» (ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Αμοιβαίες Μεταθέσεις).