Εφαρμογή Μαζικών Ψηφιακών Υπογραφών (ΕΜΨΥ)

Αυτοματοποίηση των ενεργειών που εκτελεί ο χρήστης στην υπηρεσία WebSign, με στόχο την ανεπιτήρητη υπογραφή μεγάλου αριθμού εγγράφων. Υποστηρίζονται λογαριασμοί στους οποίους το OTP λαμβάνεται είτε μέσω e-mail, είτε μέσω εφαρμογής επαληθευτή.

Πολυεργαλείο PDF

Υποστηρίζονται οι λειτουργίες Διαχωρισμός, Συνένωση, Περιστροφή, Διαγραφή, Επαναδιάταξη σελίδων, καθώς και η Μετατροπή φωτογραφιών σε PDF.

Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων

Γρήγορος και εύκολος τρόπος υποβολής αιτήσεων για το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. Η ταυτότητα των αιτούντων επαληθεύεται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Σύστημα Αναφοράς Υπηρεσιακών Αδειών

Οι αιτούντες εκπαιδευτικοί και διοικητικοί μπορούν να λαμβάνουν άμεσα αυτοματοποιημένη αναφορά με τις άδειες που έχουν καταχωρηθεί για αυτούς στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool. Η ταυτότητα επαληθεύεται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

[ Επικοινωνία: it@dipe.pie.sch.gr ]