Τοποθετήσεις αναπληρωτών (22-02-2023)

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές στις 22-02-2023, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης προσκομίζοντας στον Διευθυντή/Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης.