Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Πιερίας

Οι υποψήφιοι/ες Διευθυντές/ντριες μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (παράγραφος 1 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021 ΦΕΚ Α’ 136), ήτοι από την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 24:00.