Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης μεταθέσεων

Ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και το σύνολό τους) των αιτούμενων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής εντάσεων είναι από 21-11-2022 έως και 25-11-2022 και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ.

Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς να προβούν σε έλεγχο των στοιχείων τους στους αναρτημένους πίνακες και σε περίπτωση ασυμφωνίας να υποβάλλουν ένσταση στην παραπάνω αποκλειστική προθεσμία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, καμία ένσταση δε θα γίνει δεκτή, προκειμένου να προβούμε στην ανάρτηση των οριστικών πινάκων μοριοδότησης μεταθέσεων.


ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ


ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ