Καλωσόρισμα Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών

Η Διευθύντρια και το προσωπικό της Διεύθυνσης Π.Ε. Πιερίας καλωσορίζουν και συγχαίρουν τους/τις νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς.

Οι διοριζόμενοι/ες εκπαιδευτικοί, οφείλουν να παρουσιαστούν στην Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λίστα απαιτούμενων δικαιολογητικών

 1. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ ή σε ιδιωτικά σχολεία και Αίτηση Αναγνώρισης (χορηγείται από την υπηρεσία).
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου.
 3. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών. (ΔΟΤΑΠ , ΔΙΚΑΤΣΑ, επίσημη μετάφραση αν είναι εξωτερικού) και Αίτηση Αναγνώρισης Συνάφειας (χορηγείται από την υπηρεσία).
 4. Έγγραφα επίσημα όπου να αναγράφεται το ΑΦΜ, ΑΜΑ ΙΚΑ και ΑΜΚΑ του υποψηφίου.
 5. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης / σύμφωνο συμβίωσης για τους/τις έγγαμους/ες με ή χωρίς τέκνα και για άγαμους/ες με τεκνά και αίτηση (για όσους/ες έχουν τέκνα) για χορήγηση οικογενειακής παροχής.
 7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α για τους άρρενες υποψηφίους.
 8. Βεβαίωση από Παθολόγο (δημοσίου φορέα ή ιδιώτη), όπου θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του/της υποψηφίου/ας για άσκηση διδακτικών καθηκόντων.
 9. Βεβαίωση από Ψυχίατρο (δημοσίου φορέα ή ιδιώτη), όπου θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του/της υποψηφίου/ας για άσκηση διδακτικών καθηκόντων.
 10. Υπεύθυνη δήλωση που θα συμπληρωθεί από τον/την υποψήφιο/α.
 11. Συγκεντρωτική κατάσταση ενσήμων.
 12. Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ).
 13. Δελτίο ατομικών στοιχείων (χορηγείται από την υπηρεσία το έγγραφο που θα συμπληρωθεί).
 14. Έντυπο περιουσιακής κατάστασης (κατατίθεται σε κλειστό φάκελο).
 15. Πιστοποιητικό αναπηρίας, αν υπάρχει.
 16. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με πρώτο όνομα δικαιούχου, το όνομα του/της εκπαιδευτικού.

Ατομικά Στοιχεία (έγγραφο)

Αίτηση για προϋπηρεσίες (έγγραφο)

Υπεύθυνη δήλωση (έγγραφο)

Δήλωση οικογενειακής παροχής (έγγραφο)

Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας (έγγραφο)

Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού (έγγραφο)

Έντυπο περιουσιακής κατάστασης (έγγραφο)

Θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα προσωπικά email των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Δι.Π.Ε. Πιερίας με τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε για την καθημερινή επίσκεψη στην ιστοσελίδα της Δι.Π.Ε. Πιερίας για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σας.