Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α’ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων