Έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών

Έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ για το έτος 2021-2022, κατά τα οριζόμενα στη με αριθ. πρωτ. 144421/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ85Ρ46ΜΤΛΗ-7Λ8) εγκύκλιο μεταθέσεων.