Πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ