Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 144421/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιο, καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν Μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή ή βελτίωση – οριστική τοποθέτηση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων από 11-11-2021 έως 22-11-2021 και ώρα 23:59.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, αποκλειστικά στο pyspe@dipe.pie.sch.gr

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παραπάνω σχετική, θα πρέπει να έχουν
εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί όπως τα ψηφιοποιήσουν σε
αρχείο PDF.