ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

11895_2021 ΑΝΑΚΟΙΝ_ΠΔΕ_ΚΕΝΤΡ_ Ω1Υ046ΜΤΛΗ-8Ω4

14906_2021_9ΕΚΤ46ΜΤΛΗ-ΝΩ4

14906_27-08-2021_Περίληψη_ ΣΟΧ_1-2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ